GENERALFORSAMLING 2022.

Generalforsamling 22. februar 2022

Referat fra Generalforsamling i Karensmindes Venner.

Tirsdag d. 22 februar 2022 kl. 19.00 på Museumsgården Karensminde.

Formanden Elna Sørensen bød velkommen til 53 mødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere
 2. 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
 4. 4 Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før)..
 5. Valg til bestyrelse.
 1. I år vælges 4 personer

På valg er Niels Lindgren, Birgit Nielsen, Anny Kristensen, Bent Christensen. (Bent Christensen modtager ikke genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter.
 1. Valg af 2 revisorer
 2. Fastsættelse af kontingent for 2023.
 3. Eventuelt.

Før kaffen fortæller formand for teknik-miljø- og kulturudvalget i Billund kommune: Simon Nicolajsen Jørgensen om sit syn på museet nu og i fremtiden  og Carina Serritzlew orienterer om årets gang.

Ad 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere

Tom Michelsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og læste dagsordenen op og konstaterer iht. vedtægterne, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet i den lokale Midtjysk Ugeavis.

De 2 stemmetællere der blev valgt er: Margit Nikolajsen og Gitte Friis.

Ad 2. Elna aflagde beretning om årets aktiviteter og hændelser. Beretningen blev godkendt uden indvendinger.                                                                                                                                Hele formandens beretning er tilgængelig på foreningens hjemmeside under punktet: Generelt Karensminde / foreningen.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. Vores kasserer Bent Christensen oplæste Driftsregnskabet for 01.01.2021 – 31.12.2021

                                                                                                                                                                                                                        

Indtægter:                                           Kr. 519.229,67                                                                                         Udgifter:                                             Kr. 426.153,00

Årets resultat:                                     Kr.    93.076,67

Egenkapital pr 31.12 2021                 Kr.  815.137,03

Besætningsværdi pr 31.12.2021        Kr.  110.704,00

Besætningsforskyd. pr 31.12.2021    Kr.     23.854,00

       Resultatet blev godkendt af forsamlingen uden spørgsmål.

Ad 4. Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

Ad 5. Valg til bestyrelsen

 1. 4 personer er på valg og følgende blev genvalgt: Niels Lindgren, Birgit Kristensen, Anny Kristensen og Bent Christensen der ikke ønsker genvalg. Nyvalgt blev Jane Ladegård
 2. 2 suppleanter er på valg og følgende blev nyvalgt 1. Thomas Olesen og 2. Ragnhild Hansen

Ad 6. Valg af revisor

Genvalg til Tom Michelsen og nyvalg af Kurt Kirkegård.

Ad 7. Fastsættelse af kontingent for 2023

Kontingent forhøjes fra nuv. Kr. 150,00 til Kr. 200,00, blev Godkendt.

Ad 8. Eventuelt:  Ingen

Dirigenten Tom Michelsen takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Formanden takkede Tom Michelsen for en god og beslutsom måde at styre generalforsamlingen på.

Dagsorden slutter hermed.

Venneforeningen er værter med kaffe en ostemad og lagkage.

Herefter gav Elna ordet til Simon Nicolajsen Jørgensen om sit syn på museet nu og i fremtiden og lagde ikke skjul på Venneforeningens betydning for Museumsgården Karensminde.

Derefter fik Leder af Museet Carina Serritzlew ordet der bl.a. Kom ind på hvorfor museets nye brand hedder MARK. Carina fortalte også lidt om den nye tilbygning til udstillingsbygningen for museets administration. Der blev ligeledes fortalt lidt om flytning af museets mange effekter til magasiner ved Vejle museerne. Carina takkede for godt samarbejde med Venneforeningen.