REFERAT FRA GENERALFORSAMLING.

Generalforsamling 2024


1. Valg af dirigent.
Tom Michelsen valgt
Valgt til stemmetæller Gustav Pedersen og Bent Kirkegård
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
Jens Peter aflagde beretning Det blev godkendt
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
Indtægter: 786.094,36 kr.
Udgifter:
685.229,25 kr.
Årets overskud 102.865,11 kr.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse.
På valg er
Jane Ladegaard Genvalgt
Niels Lindgren Genvalgt
Birgit Hansen Genvalgt
Thomas Olesen Genvalgt
6. Valg af 2 suppleanter.
Ole Jensen
Jens Larsen
7. Valg af revisorer.
Kurt Kirkegaard og Tom Michelsen genvalgt
8. Fastsættelse af kontingent.
Vi fastholder Kontingentsatsen
9. Eventuelt.
Jens Peter orienterede om åbningen af den nye legeplads
10. Carina Orientere
Hilsen fra Henrik Dam
Kvalitetsrapport er tilfredsstillende
Nye kontorbygninger er klar til at flytte ind i til august