GENERALFORSAMLING 2020.

Referat fra generalforsamling i Karensmindes Venner .

Tirsdag den 18. februar 2020 på Museumsgården Karensminde.

Der deltog 80 personer i generalforsamlingen. Elna bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

Inden vi tog hul på generalforsamlingen mindedes vi alle sammen Karen Søgaard som gik bort i årets løb. Vi vil komme til at savne hende. Elna bad os om at rejse os op og mindes Karen med et minuts stilhed. Der efter sang vi den første sang i det omdelte sanghæfte.

Dagsorden

 

1.Valg af dirigent. + 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)..
5. Valg til bestyrelse.

A) I år vælges 4 personer
På valg er Bent Christensen, Birgit Hansen, Gustav Gull Pedersen og Grethe Nielsen. Grethe Nielsen ønsker ikke genvalg.
B) Valg af 2 suppleanter.

6. Valg af revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent for 2021.
8. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent + 2 stemmetællere:

Tom Michelsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og læste dagsordenen op. Dirigenten konstaterede ifølge vedtægterne, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i den lokale ugeavis.

De 2 stemmetællere blev følgende: Margit Nicolaisen og Jonas Ruskjær

 

Ad 2.Elna kom med en god beretning om årets gang på Karensminde.

Besøgstallet i 2019 var 20000 hvilket er meget tilfredsstillende.

Beretningen blev godkendt.
Hele Elnas beretning kan ses på vores hjemmeside under punktet:
Generelt Karensminde / foreningen.

 

Ad 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. Kasserer Bent Christensen forelagde regnskabet, udviste indtægter kr. 603.871,77 og udgifter kr. 505.690,34. Årets resultat blev på kr. 98.181,43.

I 2018 var overskuddet på kr.74.870,30, en pæn fremgang.

Efter en god gennemgang af regnskabet, blev det godkendt,

 

Ad 4. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

 

Ad 5. A: Valg til bestyrelsen:

I år vælges 4 personer.

På valg er Bent Christensen, Birgit Hansen, Gustav Gull Pedersen og Grethe Nielsen. Grethe Nielsen ønsker ikke genvalg.

Der var genvalg til Bent Christensen, Birgit Hansen og Gustav Gull Pedersen. Nyvalg til Niels Lindgren.

B: Valg af suppleanter.

Genvalg til Ruth Mattrup og nyvalg til Anny Kristensen.

 

 

Ad 6. Valg af revisorer:

Der var genvalg Bendt Skou Jensen og Tom Michelsen.

 

Ad 8. Fastsættelse af kontingent for 2021.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 150,00 per person.

Uændret kontingent blev vedtaget.

Ad 9. Eventuelt.

Der var spørgsmål til vores tilgodehavende på den hest, vi havde solgt til Beinta Dam. Bent Christensen oplyste at beløbet ville blive afskrevet i 2020.

 

Dirigenten Tom Michelsen takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Elna takkede Tom for hans stille og rolige måde at dirigere vores generalforsamling på.

 

Herefter gav hun ordet til Ole Bisbjerg, som ville komme med en status over museet.

Ole startede med at takke vennerne for godt samarbejde. Vennerne gør en forskel, og han opfordrede os til at blive ved med det. Han fortalte lidt om de bruger undersøgelser, som de foretog på de dage der arrangementer.

Her kommer nogle tal. Anbefalingsvillighed er lig med 77 hvilket er et meget højt tal. I 2018 var det 71. Mange af de besøgende kommer, fordi de bliver anbefalet at besøge Karensminde af venner og familie. Lidt flere tal 69% af de besøgende er familie med børn fra 0 - 12 år. 63% er kvinder, museer generelt er det 53%. Aldersgrupper 51% 30 - 49 år. 30% 50 - 69 år.

Der er gode faciliteter for børn. Børnene kan deltage aktivt i aktiviteterne, når der er arrangementer. Der bliver lagt stor vægt på, at medarbejderne er positivt indstillede.

Billund kommune er meget ambitiøs med hensyn til museets fremtid. Der skal være en genstandsgennemgang. Museet har 30.000 genstande som skal gennemgås. Det bliver et stort arbejde. Jonas får hjælp af en inspektør i en tids begrænset ansættelse.

Herefter skal der bygges magasiner, til opbevaring af de mange genstande. magasinerne skal opføres herude ved Karensminde.

Senere på året kommer der en udstilling om Spor af besættelsen.

På sigt skal der ansættes en ny museumsleder. Ole Bisbjerg vil så hellige sig biblioteket og borgerservice.

Elna takkede Ole Bisbjerg for hans orientering om museets fremtid.

Vi afsluttede generalforsamlingen med at synge sidste sang i sanghæftet.

Referent Grethe Nielsen.